WORKING COMMITTEE

PRESIDENT : Rajesh Bahadur Basnet

SECRETARY : Sonu Shrestha

TREASURER : Keshar Bahadur Thapa

MEMBERS :

Saroj Shrestha

Amod Acharya

Aashish Kumar Mallik

Tachal Niraula

Dristi Bhattarai

Puja Pandey